Over Stichting Buitenplaats Doornburgh

In 2019 is Stichting Buitenplaats Doornburgh opgericht. De focus van de organisatie zal de komende jaren liggen op het professionaliseren en uitbreiden van de publiekspresentatie en het verder vormgeven van de stichting. Stichting Buitenplaats Doornburgh heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Beleidsplan Stichting Buitenplaats Doornburgh 2019 – 2025

1. Inleiding

Op 1 augustus 2019 is de Stichting Buitenplaats Doornburgh opgericht. Vervolgens heeft de raad van toezicht een directeur van de stichting benoemd om de publieksopenstelling van delen in en rond de zogenaamde Priorij en het Landgoed op de Buitenplaats Doornburgh te ondersteunen in de ruimste zin van het woord. De focus van de organisatie zal de komende jaren liggen op het professionaliseren en uitbreiden van de publiekspresentatie en het verder vormgeven van de stichting.

Dit beleidsplan wordt op de website gepubliceerd. Het beleidsplan zal periodiek worden geactualiseerd.

2. Doelstellingen

Doornburgh is een buitenplaats voor kunst en wetenschap. Een plek waar men kan reflecteren op de toekomst, weg van de waan van de dag. Een seculier klooster waar door middel van natuur, architectuur, kunst en wetenschap verrassende (en verstorende) perspectieven worden geboden op de grote transities van onze wereld.

Stichting Buitenplaats Doornburgh biedt een podium waar in jaarlijkse cycli thema’s op verschillende niveaus en interdisciplinair worden ingevuld. Toekomst, speelruimte en reflectie zijn hierin leidend. Stichting Buitenplaats Doornburgh organiseert en faciliteert hiertoe tentoonstellingen, lezingen, masterclasses, symposia e.d. en (toekomstig) residenties.

De stichting heeft statutair ten doel: het ontwikkelen, in stand houden en exploiteren van delen in en rond de Priorij, onderdeel van Buitenplaats Doornburgh te Maarssen, als cultureel erfgoed ten behoeve van presentatie aan het publiek, alsmede het verrichten van al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De door de stichting ontvangen gelden uit kaartverkoop, subsidies, donaties en legaten worden besteed aan het verzorgen van tentoonstellingen, lezingen, symposia e.d. in en rond de Priorij, alsmede het (op termijn) verzorgen van artists en scientists-in-residence programma’s en de betaling van de algemene kosten. Eventuele overschotten worden gebruikt voor toekomstige programmering of instandhouding van Buitenplaats Doornburgh.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken onder meer door:

 1. Het waarborgen van de publieksopenstelling zoals hierboven is beschreven.
 2. Het organiseren van en deelnemen aan informerende en geldwervende evenementen en projecten, in welke vorm dan ook;
 3. Het financieel ondersteunen van andere rechtspersonen, organisaties en instellingen die qua doelstelling aansluiten bij de doelstelling van de stichting.

3. Werkzaamheden           

De stichting zal cultureel-maatschappelijke activiteiten ontplooien die bijdragen aan de publiekpresentatie van de Priorij op de Buitenplaats Doornburgh in de ruimste zin van het woord met als uitgangspunt openstelling van cultureel historisch erfgoed en verzorgen van inhoudelijke activiteiten op het snijvlak van kunst en wetenschap.

Daarbij zal de Priorij op reguliere tijden worden geopend voor het publiek. De Priorij heeft deels een functie voor tentoonstellingen en kan door een breed publiek bezocht worden. Anderzijds worden er ook rondleidingen en evenementen zoals lezingen en symposia georganiseerd. Verschillende producten betrekking hebbend op de Priorij en de Buitenplaats Doornburgh worden verkocht.

Tevens zal onder nader door het bestuur te stellen voorwaarden de mogelijkheid worden geboden om de collectie goederen die in bruikleen ter beschikking zijn gesteld alsmede de eigen collectie van goederen met cultuurhistorische waarde en kunstvoorwerpen die in eigendom danwel in beheer zijn verkregen, te tonen. Tevens zullen diverse activiteiten worden ontplooid om fondsen te werven.

4. Verwerving van inkomsten

De stichting zal inkomsten verwerven door:

 • Exploitatie:
  • de verkoop van toegangskaartjes tijdens reguliere openingstijden voor tentoonstellingen of evenementen in de specifiek genoemde delen van de Priorij
  • het organiseren van rondleidingen aan groepen zowel tijdens als buiten reguliere openingstijden;
  • het organiseren van tentoonstellingen;
  • overige verkopen.
 • Subsidies/sponsoring
 • Donaties
 • Legaten

5. Organisatie

De stichting kent een raad van toezicht bestaande uit minimaal drie leden. Thans zijn de leden van de  Raad van Toezicht:

 • Fokko Faber
 • Peter Kerkhoffs
 • Bernadette Vehmeijer

Daarnaast kent de stichting een bestuurder (directeur). Bij oprichting is Joanna van Dorp tot bestuurder benoemd.

Zowel een bestuurslid als een toezichthouder kan niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de stichting. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In de Raad van Toezicht heeft iedere toezichthouder één stem. Dit is vastgelegd in de statuten van de stichting.

6. Beloningsbeleid Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning, maar alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

7. Financieel  

Stichting Buitenplaats Doornburgh zal delen van de Priorij huren. Deze huur zal aanvangen op 1 september 2019 voor een periode van 5 jaar.

De inkomsten van de Stichting Buitenplaats Doornburgh zullen bestaan uit toegangsgelden, subsidies, donaties, legaten en overige inkomsten.

De beschikbare middelen zullen worden besteed aan de kosten die gemaakt worden voor het verzorgen van het publieksprogramma, waaronder de kosten van tentoonstellingen, lezingen/voorstellingen e.d., marketing en communicatie, medewerkers, productie en installatiekosten, de huur en kosten van gas, water en licht en inhuur van diensten.

De voorlopige financiële prognoses voor 2019 en 2020 zijn als bijlage opgenomen. Er is geen sprake van vermogensopbouw. Het vermogen wordt direct aangewend ten behoeve van de ondersteuning van de doelstellingen van de stichting. Het bestuur en de raad van toezicht dragen zorg voor het beheer van het vermogen. Daarbij worden zonodig diensten van derden ingehuurd. Begin 2020 zal het beleidsplan worden geactualiseerd en aangevuld met een meer gedetailleerde financiële paragraaf.

Buitenplaats Doornburgh, Maarssen

9 augustus 2019

Bijlagen

I: Algemene gegevens
II: Financiële prognoses 2019 en 2020

Bijlage I: Algemene gegevens

Naam: Stichting Buitenplaats Doornburgh
Telefoonnummer: 088 3663100
K.v.K. nummer: 75506815
RSIN nummer: 860306616
Website adres: https://www.buitenplaatsdoornburgh.nl
Postadres: Diependaalsedijk 17. Te 3601 GH Maarssen
Bezoekadres: Diependaalsedijk 17. Te 3601 GH Maarssen

Bijlage II: Financiële prognoses 2019 en 2020