Algemene bezoekersvoorwaarden Buitenplaats Doornburgh

Inleiding

Stichting Buitenplaats Doornburgh (hierna te noemen “Buitenplaats Doornburgh”) zal al het mogelijke doen om het bezoek aan de Priorij en de door Buitenplaats Doornburgh georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig de wens van de bezoeker te laten verlopen. Buitenplaats Doornburgh zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1 Onder Buitenplaats Doornburgh wordt verstaan de organisatie die de Priorij  huurt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, medewerkers en overige functionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2 Onder ‘de Priorij’, gelegen op het landgoed Doornburgh, wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) in de priorij, dat door Buitenplaats Doornburgh wordt gehuurd.

Artikel 1.3 Onder bezoeker wordt verstaan eenieder die op enigerlei wijze, al dan niet (in)direct met  Buitenplaats Doornburgh een overeenkomst sluit met als doel de Priorij te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door Buitenplaats Doornburgh wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere openingsuren.

Artikel 1.4 Onder functionaris wordt verstaan eenieder die zich als medewerker  van Buitenplaats Doornburgh kenbaar kan maken.

Artikel 1.5 Deze bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Buitenplaats Doornburgh en een bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, catering en dergelijke.

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 2.1 Alle door Buitenplaats Doornburgh gedane prijsopgaven, mededelingen en anderszins verschafte informatie zijn vrijblijvend. Buitenplaats Doornburgh aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door Buitenplaats Doornburgh zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen de Priorij  aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens het Buitenplaats Doornburgh is verspreid. Buitenplaats Doornburgh is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 2.2 De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig herkenbare functionaris. Een bezoeker die de Priorij heeft verlaten wordt geen tweede keer op hetzelfde toegangsbewijs meer toegelaten.

Artikel 2.3 De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij de Priorij betreedt.

Artikel 2.4 Buitenplaats Doornburgh restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs uitsluitend indien de bezoeker de Priorij voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor de Priorij geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

Artikel 2.5 De potentiële bezoeker wordt de toegang tot de Priorij ontzegd wanneer blijkt dat:

 • het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen via Buitenplaats Doornburgh of een daartoe door Buitenplaats Doornburgh bevoegd verklaarde instantie;
 • de bezoeker klaarblijkelijk onder invloed van  verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen verkeert;
 • de bezoeker klaarblijkelijk de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren;
 • de bezoeker klaarblijkelijk weigert zich te conformeren aan de door Buitenplaats Doornburgh gestelde richtlijnen, instructies, huisregels of omgangsvormen;
 • de bezoeker met blote voeten en/of ontbloot bovenlichaam de Priorij wenst te betreden;
 • de bezoeker in het bezit is van wettelijk verboden of gevaarlijke goederen, materialen of voorwerpen zoals vuurwerk, glazen, blikjes, spandoeken met, naar de mening van het beveiligingspersoneel van Buitenplaats Doornburgh, discriminerende of provocerende teksten, kettingen, vuur-, slag-, steek- of stootwapens dan wel andere voorwerpen die als wapens kunnen worden aangewend om de orde te verstoren of de veiligheid van gebouwen en collecties in gevaar te brengen.

Verblijf in de Priorij

Artikel 3.1 Gedurende het verblijf   in de Priorij dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot Priorij worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten. In laatstbedoeld geval kan de bezoeker, indien reeds aanwezig, door de functionaris van Buitenplaats Doornburgh worden verwijderd en/of worden overgedragen aan de politie. Een en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van betrokkene zijn geldigheid verliest.

Artikel 3.2 Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3 Het is de bezoeker onder meer verboden om in de Priorij:

 • aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
 • andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren en/of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren en/of op de grond te zitten;
 • te roken;
 • etenswaren en consumpties mee te nemen in de Priorij;
 • de aanwezige inventaris, tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat de genoemde niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de genoemde zaken niet aanraken;

Artikel 3.4 Het is verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie of de afdeling communicatie & marketing van Buitenplaats Doornburgh, voor commerciële doeleinden foto-, video- en filmopnamen te maken binnen de Priorij.

Artikel 3.5 Bezoekers dienen zich te allen tijde te houden aan de Huisregels van Buitenplaats Doornburgh:

 • Openstelling parkbos voor bezoekers 08.00 – 21.00 uur
 • Betreden op eigen risico
 • Wandel alleen op de aangelegde wegen en paden
 • Honden aan de lijn
 • Laat geen afval achter
 • Laat de begroeiing met rust (dus geen bloemen, planten of paddenstoelen plukken)
 • Parkeer auto’s, fietsen en ander vervoer op de parkeerplaats
 • Open vuur, roken en barbecueën is verboden
 • Gebruik geen drones of radiografische vliegtuigjes
 • Paarden niet toegestaan, ook niet aan de hand
 • Niet zwemmen, vissen of pootje baden
 • Laat de dieren met rust (dus ook niet voeren)

Klachten en reclamering

Artikel 4.1 Buitenplaats Doornburgh zal al het mogelijke doen om het bezoek aan de Priorij of de door Buitenplaats Doornburgh georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van de Priorij en/of door Buitenplaats Doornburgh georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert Buitenplaats Doornburgh het publiek over hinder veroorzakende omstandigheden in de Priorij zoals onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 4.2 Reclames zijn niet mogelijk m.b.t. de volgende, niet door Buitenplaats Doornburgh te vermijden, klachten en omstandigheden en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door Buitenplaats Doornburgh aan de bezoeker:

 • klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van de Priorij, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest.

Artikel 4.3 Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen Buitenplaats Doornburgh en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk Buitenplaats Doornburgh te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4.4 Buitenplaats Doornburgh onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Aansprakelijkheid

Artikel 5.1 Voor schade ontstaan als gevolg van door Buitenplaats Doornburgh en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is Buitenplaats Doornburgh nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Buitenplaats Doornburgh en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.2 Behoudens opzet van Buitenplaats Doornburgh en/of zijn medewerkers is Buitenplaats Doornburgh nimmer aansprakelijk voor enige schade van een bezoeker ontstaan gedurende en/of in het kader van het bezoek aan de Priorij.de buitenplaats.

Artikel 5.3 In geen enkel geval is Buitenplaats Doornburgh gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

 • de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs of, indien dat meer is;
 • het door de verzekeraar van Buitenplaats Doornburgh aan Buitenplaats Doornburgh ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
 • de ter zake van de schade van een derde verkregen vergoeding.

Artikel 5.4 Indien Buitenplaats Doornburgh goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Buitenplaats Doornburgh daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Buitenplaats Doornburgh nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Buitenplaats Doornburgh opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Buitenplaats Doornburgh.

Deze bepaling is eveneens van kracht voor ter bewaring achtergelaten goederen in de garderobe. Het daar werkzame personeel is niet aansprakelijk voor schade aan of eventuele diefstallen van of uit kleding, tassen of andere goederen die zijn achtergelaten.

Artikel 5.5 De totale aansprakelijkheid van Buitenplaats Doornburgh wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Overmacht

Artikel 6.1 Als overmacht voor Buitenplaats Doornburgh, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Buitenplaats Doornburgh niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Buitenplaats Doornburgh zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 6.2 Onder de in lid 1 genoemde omstandigheid wordt mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Buitenplaats Doornburgh gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht  geldt alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemde.

Gevonden voorwerpen

Artikel 7.1 Door de bezoeker in de Priorij gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de  entreehal van de Priorij. Aldaar ontvangt men van een der leidinggevenden van de afdeling beveiliging een bewijs van ontvangst voor het afgegeven gevonden goed.

Artikel 7.2 Buitenplaats Doornburgh zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en weer in het bezit te stellen van het gevonden goed. Gevonden paspoorten en rijbewijzen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven  aan politie Stichtse Vecht. Alle gevonden voorwerpen zullen door bewaking/beveiliging de eerst volgende werkdag worden ingeleverd bij het directie secretariaat.

Artikel 7.3 Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

Toepasselijk recht

Artikel 8.1 Op deze bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Buitenplaats Doornburgh is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Buitenplaats Doornburgh voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is.

Deze algemene bezoekersvoorwaarden van de Priorij zijn vastgesteld door de Stichting Buitenplaats Doornburgh op 16 september 2019.

Scroll naar boven